OTA YHTEYTTÄ


Paljonko on 6 plus 1 ?  
Ota yhteyttä ››
Suomeksi | in English | Svenska

Tietosuojaseloste

Osteo-Tech Ab:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Osteo-Tech Ab
Y-tunnus: 2955835-8

Osoite

Vattunimenranta 2, 1. krs 00210 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Osteo-Tech Ab:n toimistopäällikkö Sara Tallberg.

Osoite

Toimistopäällikkö Sara Tallberg
Osteo-Tech Ab
Vattuniemenranta 2, 1. krs
00210 Helsinki

Puh: 040 156 2555
Sähköpostiosoite sara.tallberg @ osteo-tech.fi

3. Rekisterin tietosisältö

Osteo-Tech Ab:n verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden käyttörekisteri

Osteo-Tech Ab:n asiakas- ja tilaajarekisteri.

Koulutusmatkoille ilmoittautuneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja ylläpidetään, jotta yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata, asiakastilaukset toimittaa tilaajalle ja valmistella koulutusmatka koulutukseen osallistuvan osalta.

5. Rekisterin tietosisältö

Alla olevat tiedot ovat pakollisina pyydettyjä tietoja. Osteo-Tech Ab toimittaa tuotteita ja palveluita vain yrityksille, tästä syystä myös yrityksen/toimipaikan tieto on pakollinen:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys

Lisäksi tallennetaan käyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen käyttöaika (päivämäärä ja kellonaika).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä itseltään joko verkkolomakkeiden, sähköpostin, puhelimitse tapahtuvan yhteydenoton tai tilauspyynnön kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Sähköinen henkilörekisteri yritystilausten käsittelyyn, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvista sekä palautetta antaneilta sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.

Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoverkko ja IT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. IT-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 2).

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 2).

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

12. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

Sivuston käytön tilastointi

Osteo-Tech Ab:n verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin