KONTAKTA OSS


Paljonko on 3 plus 7 ?  
Kontakta oss ››
Suomeksi | in English | Svenska

Dataskyddsbeskrivning

Osteo-Tech Ab:s register- och dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivningen är en handling, som beskriver den behandling av personuppgifter som den registeransvarige utför. Personuppgifter är alla slags anteckningar som beskriver en fysisk person eller hans egenskaper eller levnadsförhållanden, som kan identifieras så att de gäller honom eller hans familj.

Ändamålet med redogörelsen är att för den person som bekantar sig med den redogöra för vilka uppgifter som har samlats i registret i fråga, i vilka syftemål de används, åt vem uppgifterna utlämnas, hur de arkiveras och utplånas. I redogörelsen beskrivs också hur de personuppgifter som finns i registret är skyddade.

Kombinerad registerbeskrivning och informeringshandling
Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 §

1. Registeransvarig

Namn

Osteo-Tech Ab
FO-nummer: 2955835-8

Adress

Hallonnässtranden 2, 1 vån. 00210 Helsingfors

2. Person och/eller kontaktperson som ansvarar för registerärenden

Osteo-Tech Ab:s kontorschef Sara Tallberg.

Adress

Kontorschef Sara Tallberg
Osteo-Tech Ab
Hallonnässtranden 2, 1 vån.
00210 Helsingfors

Tfn: +358 40 506 7555
E-postadress sara.tallberg @ osteo-tech.fi

3. Registrets datainnehåll

Register över användningen av kontaktformulären i Osteo-Tech Ab:s webbtjänst

Osteo-Tech Ab:s kund- och beställarregister.

Register över dem som anmält sig till utbildningsresor.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter / registrets användningsändamål

Personuppgifterna upprätthålls för att man skall kunna svara på de meddelanden som inkommer genom kontaktformulären, leverera kundbeställningarna till beställarna och förbereda utbildningsresan för den som deltar i utbildning.

5. Registrets datainnehåll

Uppgifterna nedan är uppgifter som begärts såsom obligatoriska. Osteo-Tech Ab levererar produkter och tjänster bara åt företag, därför är även information om företaget/verksamhetspunkten obligatorisk:

  • Namn
  • E-postadress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Företag

Dessutom lagras användarens IP-adress samt vid vilken tidpunkt formuläret använts (datum och klockslag).

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Man får registrets uppgifter direkt av användarna själva antingen via nätformulär, e-post, kontakt per telefon eller orderförfrågan.

7. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifter utlämnas eller översänds inte till stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principerna för skyddet av registret

Personuppgifterna förvaras som konfidentiella, i regel i elektronisk form. Materialet kan tillfälligt vara i manuell form. De uppgifter som är på papper förvaras i låsta utrymmen, till vilka bara vederbörande arbetstagare har tillträde.

Det elektroniska personregistret för behandlingen av företagsbeställningar, över dem som deltar i utbildningar och evenemang samt dem som gett feedback är beläget i en övervakad servercentral i en server som är skyddad med användarnamn.

Endast personer som auktoriserats av den registeransvarige har åtkomst till personuppgifterna. Det datanät och den IT-utrustning, där registret är beläget, är skyddade med brandmur och övriga tekniska åtgärder. IT-utrustningen är belägen i ett låst och övervakat utrymme.

9. Rätt till insyn och utövande av rätten till insyn

Var och en har i regel rätt att få granska de uppgifter som gäller honom själv.

Begäran om kontroll skall göras skriftligt med ett egenhändigt undertecknat brev eller personligen hos den registeransvarige. Begäran riktas till den som upprätthåller registret (se kontaktuppgifterna i punkt 2).

Begäran om kontroll är avgiftsfri när den utövas högst en gång om året (12 mån.).

10. Rättelse av uppgift och utförandet av rättelsen av en uppgift

Var och en har rätt att yrka på rättelse av oriktig uppgift i registret.

Det är skäl att göra begäran om rättelse skriftligt och tillräckligt specificerat: i begäran skall anges namn samt riktiga och rättade uppgifter. Begäran ställs till den som upprätthåller registret (se kontaktuppgifterna i punkt 2).

11. Övriga eventuella rättigheter

Personuppgifter används eller utlämnas inte för att användas för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring eller för opinions- eller marknadsundersökningar eller för personmatriklar och släktforskning.

12. Cookies

På denna webbplats används cookies. Cookies är uppgifter, som blir lagrade exempelvis på användarens dator och som kan användas för att styra kontakterna mellan webbläsaren och -servern. Användaren kan om han så önskar hindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna på sin webbläsare.

Statistikföring av användningen av webbplatsen

Användningen av Osteo-Tech Ab:s nätsidor statistikförs anonymt med hjälp av loggfiler och cookies. Användarnas personuppgifter kombineras inte med trafikstatistiken.